Disclaimer

Professionele beleggers op de financiële markten

In het kader van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) verzoekt Trusteam Finance u om uw profiel te bevestigen:

Ik verklaar een professionele belegger op de financiële markten te zijn en de website van Trusteam Finance te raadplegen in mijn hoedanigheid van professionele klant in de zin van artikel 314-4 van het algemeen reglement van de AMF, de Franse toezichthouder voor de financiële markten. Ik beschik over de nodige ervaring, kennis en deskundigheid om zelf beleggingsbeslissingen te nemen, de risico’s die ik neem in te schatten en de behoeften, de kennis en het risicoprofiel van mijn klanten te beoordelen. Ik bevestig dat ik onderstaande wettelijke en reglementaire vermeldingen heb gelezen.

 

Wettelijke en reglementaire mededelingen

1- Juridische informatie met betrekking tot de vennootschap

De site waarop u momenteel bent ingelogd is die van TRUSTEAM FINANCE, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 552.800 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 10, rue de Lincoln, 75008 Parijs. TRUSTEAM FINANCE, dat in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs geregistreerd is onder het nr. B 433 634 144, is door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) erkend onder het nummer GP 00054 en is geregistreerd onder het inschrijvingsnummer ORIAS 07008940.

 

2- Doel van de site: Informeren

De site www.trusteam.fr is een site die een strikt informatief karakter heeft met als doelstelling de activiteit inzake het beheer van ICB's en het beheer onder mandaat voor te stellen.

Alle informatie die beschikbaar wordt gesteld op de site heeft een louter indicatief karakter. Het gaat niet om een transactiesite. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden door TRUSTEAM FINANCE.

De op de site gepubliceerde informatie is in geen enkel geval een producten- of dienstenaanbod dat kan worden gelijkgesteld met een openbaar beroep op het spaarwezen of als een direct marketingactiviteit of als een verzoek tot aan- of verkoop van ICB's of van elk ander beheer- of beleggingsproduct.

De op deze site beschikbaar gestelde informatie wordt in goed vertrouwen verschaft en kan geenszins de verantwoordelijkheid van TRUSTEAM FINANCE inroepen. De verantwoordelijkheid van TRUSTEAM FINANCE en haar informatieverschaffers kan met name niet worden ingeroepen als gevolg van fouten of vertragingen bij het doorsturen van voornoemde informatie en gegevens.

De informatie die op de site vermeld staat is niet bedoeld om te worden gebruikt door enige persoon of entiteit in een land of een rechtsgebied waar een dergelijk gebruik in strijd zou zijn met de wettelijke of regelgevende bepalingen, of dat TRUSTEAM FINANCE zou verplichten zich in overeenstemming te stellen met de registratieverplichtingen in deze landen. Het is mogelijk dat niet alle producten of diensten geregistreerd of toegelaten kunnen zijn in alle landen of beschikbaar zijn voor alle klanten. De site heeft als officiële taal de Franse taal. Hij is onderworpen aan het Frans recht en aan de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

 

3- Performances en risico's

De performances uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De performances kunnen in de loop van de tijd veranderen. De fondsen die beheerd worden door Trusteam Finance zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen en private obligaties en houden een risico op kapitaalverlies in.

 

4- Beperkte toegang

Deze informatie is bestemd voor beleggers die buien de Verenigde Staten van Amerika zijn gevestigd. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik.

De informatie die op deze site terug te vinden is, kan niet worden gelijkgesteld met een inschrijvingsaanbod of met een direct marketing-transactie:

- In rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of direct marketingtransactie in strijd is met de wet

- Voor elke persoon ten aanzien van wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of direct marketingtransactie te doen

- Indien de persoon die zich inlaat met een dergelijk aanbod of direct marketingtransactie niet gemachtigd is om dit te doen.

Deze site is niet bedoeld om te worden verspreid of om te worden gebruikt door Amerikaanse verblijfhouders of burgers of "US Persons", zoals deze uitdrukking wordt gedefinieerd door de "Regulation S" van de SEC krachtens de Wet van 1933. Geen enkel financieel product mag worden verkocht aan US Persons, noch in elke staat of territorium waar het in strijd zou zijn met de wet om dergelijke financiële producten te verkopen. Deze beperking is eveneens van toepassing op Amerikaanse burgers of verblijfhouders of op US Persons die mogelijk toegang zouden hebben tot deze site of deze site zouden kunnen bekijken ter gelegenheid van reizen of verblijven buiten de Verenigde Staten van Amerika. De financiële producten die beschreven staan op deze site zijn niet geregistreerd uit hoofde van Amerikaanse federale wetten op de roerende waarden of wetten die van toepassing zijn in de Amerikaanse staten en mogen niet rechtstreeks of onrechtstreeks worden verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, op haar territoria, bezittingen of zones die tot het rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika behoren of ten gunste van een US Person (zoals deze uitdrukking wordt gedefinieerd in de Amerikaanse financiële federale regelgeving onder Regulation S van de SEC (Deel 230 - 17 CFR 230.903), die beschikbaar is op het volgende adres:www.sec.gov/about/laws/secrulesregs.html

 

5- Eigendom van de site, auteursrechten (copyrights) en merken

TRUSTEAM FINANCE is eigenaar van de auteursrechten op de site, de afbeeldingen, de teksten, de foto's en de documenten die gerepatrieerd kunnen worden van onderhavige website.

De reproductie of representatie van de volledige of een deel van onderhavige website, via welk middel dan ook, is bijgevolg ten strengste verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van TRUSTEAM FINANCE.

De naam "TRUSTEAM FINANCE", zijn logo evenals de namen van zijn ICB's vormen de door TRUSTEAM FINANCE gedeponeerde merken. U mag de duidelijke tekenen die terug te vinden zijn op de pagina's van onderhavige website op welke wijze dan ook niet reproduceren, wissen, hergebruiken of wijzigen.

JA NEE